Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool Rob Winkel

 

Artikel 1 – Algemene voorwaarden

1.1 “Rijschool Rob Winkel”: Verwijst naar het bedrijf Rijschool Rob Winkel, gevestigd te Cort van der Lindenstraat 16, 9801 KN, Zuidhorn.

1.2 “Leerling”: Verwijst naar de persoon die zich heeft ingeschreven voor rijlessen bij Rijschool Rob Winkel.

1.3 Bijzondere afwijkende bepalingen t.a.v. de algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 2 – Inschrijving en Betaling

2.1 De leerling dient zich in te schrijven voor rijlessen bij Rijschool Rob Winkel via het daarvoor bestemde inschrijfformulier of door contact op te nemen.

2.2 Betaling geschiedt conform de tarieven die zijn vastgesteld door Rijschool Rob Winkel en dient te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden zoals aangegeven op de factuur.

2.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt Rijschool Rob Winkel het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

2.4 In overeenstemming met Rijschool Rob Winkel mag een pakket in 3 termijnen worden betaald. De eerste termijnbetaling vindt plaats voor les 1. Bij 10 lessen wordt de 2e termijnbetaling gedaan en na 20 lessen het 3e termijnbedrag. 

2.5 Wanneer een leerling zonder geldige/overlegde reden een jaar niet heeft gelest vervalt het overige lesgeld. 

Artikel 3 – Rijlessen

3.1 Rijschool Rob Winkel zal zich inspannen om de afgesproken rijlessen naar beste vermogen te verzorgen.

3.2 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Rijschool Rob Winkel” wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen op het ophaaladres. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Rijschool Rob Winkel”  te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (zie voorwaarden artikel 6). 

3.3 Annulering van een rijles dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij niet tijdige annulering behoudt Rijschool Rob Winkel zich het recht voor om de kosten van de rijles in rekening te brengen.

3.4 Één rijles duurt 60 minuten. 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Rijschool Rob Winkel is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan tijdens de rijlessen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de rijschool.

4.2 De leerling is aansprakelijk voor schade aan de lesauto veroorzaakt door opzet of nalatigheid tijdens de rijles.

Artikel 5 – Klachten

5.1 Klachten over de dienstverlening van Rijschool Rob Winkel dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk te worden gemeld.

5.2 Rijschool Rob Winkel zal binnen een redelijke termijn reageren op de klacht en zal zich inspannen om een passende oplossing te bieden.

Artikel 6 – Annulering door leerling

6.1 Leerling kan kosteloos een rijles, tenminste 24 uur voor de afspraak annuleren. Als de rijles binnen 24 uur wordt afgezegd, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan “Rijschool Rob Winkel” te voldoen.

Uitzondering voorwaarden annulering:

6.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag.

6.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “autorijschool Rob Winkel” beoordeeld.

6.4 Afzegging kan telefonisch of per whatsapp.  “autorijschool Rob Winkel” kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een whatsapp bericht. Alleen whatsapp berichten waarop gereageerd is, worden ontvankelijk verklaard.

Artikel 7 – Slotbepalingen

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Voor zover in een specifiek geval niet anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten van Rijschool Rob Winkel.

Gevestigd
Zuidhorn

Westerkwartier, Groningen

Telefoon
06 - 13947521

Maandag - vrijdag 09:00 - 17:00

Mailen
info@robwinkel.nl

Rij jij binnenkort in onze lesauto?

Kom in contact met ons
Waar wij zijn gevestigd
Volg ons